Schüler 2018/2019 RR Header

Schü­ler I

Un­se­re A-Schü­ler spie­len in der Hin­run­de der Sai­son 2017/2018 in der Bezirksliga Gruppe 1.

Stamm­spie­ler:

Be­treu­er und Mann­schafts­kon­takt ist Michael Schirlo.

Bild­quel­len:

  • Fi­lip Dzied­zic 2017/2018 A-Schü­­ler: Ste­fan Laagland / Olym­pia Bot­trop
  • Schü­ler 2018/2019 RR Hea­der: Mi­cha­el Schir­lo / Olym­pia Bot­trop